Kontakt


+48 12 6349400
fax     +48 12 6349401

specodlew@specodlew.com.pl

SPECODLEW Sp. z o.o.
ul. Witolda Pileckiego 3
32-050 Skawina
CENTRAL:
tel.: +48 12 63-49-400
fax +48 12 63-49-401
CENTRAL:
ul. Witolda Pileckiego 3
32-050 Skawina
 
CENTRAL:
specodlew@specodlew.com.pl
Do góry
 

Design work

The SPECODLEW Enterprise of Foundry Innovation Ltd. employs in its Design Office highly specialized design engineers and technologists involved in the development and implementation of new castings made by the investment process, gravity die casting and furan resin sand casting on an Omega line.

We have licences for SolidEdge, SolidCam, AlphaCam and SolidCast programs, which support the implementation of new technological tools on both standard machining centres and numerically controlled VMX30 and VMC1000 milling machines.

projekt1
projekt2

Solid Edge® software is the most comprehensive hybrid 2D/3D CAD system using synchronous technology currently available on the market. Solid Edge, a key component of the Velocity Series, greatly facilitates faster design with implementation of changes and better re-use of imported data. With the best capabilities for modelling parts and assemblies, generating flat documentation, user-friendly project data management and embedded finite element analysis tools, Solid Edge enables the fastest and most flexible design, making it easier to master the increasing complexity of product development.

The AlphaCAM program is designed for programming 3-axis machining on CNC machining centres. 2D operations include planning, processing of pockets and contours, and hole machining operations. The following hole machining cycles are available – drilling, deep drilling, threading, boring, countersinking, thread milling; an option to add customized cycles is available. Automation of drilling processes is also possible; the program recognizes the diameters and depth of holes and automatically selects the corresponding tools.

SolidCAM is a complete and best-in-class CAM used for programming CNC machines integrated with the SolidWorks program. It supports all stages and types of machining work, including hole drilling, 2.5 and 3 axis milling and HSC machining. It is also equipped with many advanced options, which include automatic reference positioning, trochoidal milling and rough plunge milling, constant step over operation in 3D technology, collision detection by taking into account tool holders at work, support for turning with milling and many other options.

2D and 3D geometries that the program uses in machining operations are 100% compatible with the CAD model. This allows an automatic, synchronous geometry change in case of its modification in CAD.

projekt3
projekt4

We use SOLIDCast and FLOWCast software to implement the production process.

The SOLIDCast program and its FLOWCast module are used in the optimization of foundry processes. Thanks to this application it is possible to obtain directional solidification in castings. The software allows simulation of processes which occur when the mould cavity is filled with liquid metal and detailed analysis during casting solidification and cooling. SOLIDCast creates an opportunity to simulate the solidification process for all types of alloys and foundry technologies used in our Enterprise. It is also very efficient in the design of risers and gating systems. Using computer analysis we can check, among others, functions such as solidification time, density, and casting cooling rate. We can also determine the direction of solidification in hot spots.

Using simulation we are able to predict the risk of the occurrence of defects still at the design stage, which allows for a quick response and their elimination before the start of casting production. SOLIDCast contains tools that help in the design of effective technological solutions. It enables technology improvement before the tooling is made, which in many cases reduces both time and cost of the casting process. Verification of the designed system is done with a FLOWCast module simulating the flow of liquid metal. The SOLIDCast program is also applicable in the thermal and volume analysis during casting of parts with very complex shapes. The use of these modern solutions helps us in the development of our Company and in gaining an advantage over other foundries with a similar profile.

Visualization of the solidification process simulation

symulacja

PIO Specodlew zatrudnia w posiadanym Dziale Konstrukcyjnym specjalistów konstruktorów i technologów zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem nowych uruchomień odlewów wykonywanych metodą wytapianych modeli, odlewów kokilowych oraz wykonywanych w masach furanowych na linii omega.

Dysponujemy licencjami programów SolidEdge, SolidCam, AlphaCam oraz SoldCast.. Programy te wspomagają wykonywanie nowych oprzyrządowań technologicznyh, zarówno na posiadanych klasycznych maszynach do obróbki mechanicznej oraz na frezarskich centrach obróbczych numerycznie sterowanych VMX30 i VMC1000.

projekt1

Oprogramowanie Solid Edge® jest najbardziej kompleksowym hybrydowym systemem 2D/3D CAD wykorzystującym technologię synchroniczną, dostępnym obecnie na rynku. Solid Edge, kluczowy komponent pakietu Velocity Series, znacząco ułatwia szybsze projektowanie i wprowadzanie zmian oraz lepsze ponowne wykorzystanie zaimportowanych danych. Z najlepszymi możliwościami modelowania części i złożeń, generowania dokumentacji płaskiej, przyjaznym dla użytkownika zarządzaniem danymi projektu oraz wbudowanymi narzędziami do analizy metodą elementów skończonych, Solid Edge umożliwia najszybsze i najbardziej elastyczne projektowanie, ułatwiając opanowanie rosnącej złożoności opracowywania produktów.

projekt2

Program AlphaCAM przeznaczony jest do programowania obróbki 3 osiowej na centrach obróbczych CNC. Operacje 2D zawierają planowanie, obróbkę kieszeni i konturów oraz operacje obróbki otworów. Dostępne są cykle obróbki otworów – wiercenie, wiercenie głębokie, gwintowanie, wytaczanie, pogłębianie, frezowanie gwintów; możliwość dopisania cykli niestandardowych. Automatyzacja procesów wiercenia – program rozpoznaje średnice oraz głębokość otworów i automatycznie dobiera odpowiednie narzędzia.

SolidCAM to kompletny i najlepszy w swojej klasie CAM służący do programowania maszyn CNC zintegrowany z programem SolidWorks. Wspiera wszelkie etapy i typy prac obróbczych, w tym wiercenia otworów, frezowania 2,5; 3 oraz obróbki HSC. Posiada także wiele zaawansowanych opcji, do których należą: automatyczne ustawienie układu odniesienia, frezowanie trochoidalne i zgrubne frezowanie wgłębne, operacja kroku w bok w technologii 3D, wykrywanie kolizji za pomocą uwzględniania oprawek narzędzia podczas pracy, wsparcie dla toczenia z frezowaniem oraz wiele innych.

Geometrie 2D i 3D, które program wykorzystuje przy operacjach obróbki, są w 100% kompatybilne z modelem CAD. Pozwala to na automatyczną, synchroniczną zmianę geometrii w przypadku jej modyfikacji w CAD.

projekt3

Do realizacji procesu produkcyjnego wykorzystujemy oprogramowanie SOLIDCast i FLOWCast.

Program SOLIDCast oraz moduł FLOWCast wykorzystuje się do optymalizacji procesów odlewniczych. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest uzyskiwanie kierunkowego krzepnięcia w odlewach. Oprogramowanie to umożliwia wykonywanie symulacji procesów zachodzących podczas wypełniania wnęki formy ciekłym metalem oraz pozwala na szczegółową analizę odlewu w trakcie krzepnięcia i stygnięcia. SOLIDCast daje możliwość przeprowadzenia symulacji krzepnięcia dla wszystkich rodzajów stopów oraz technologii odlewniczych stosowanych w przedsiębiorstwie. System sprawdza się również przy projektowaniu nadlewów oraz generowaniu układów wlewowych. Komputerowa analiza pozwala nam sprawdzić m.in. takie kryteria jak: czas krzepnięcia, funkcje gęstości, szybkość chłodzenia odlewu. Możemy także określić kierunek krzepnięcia w węzłach cieplnych.

Dzięki symulacjom jesteśmy w stanie przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych wad jeszcze na etapie projektowym, co pozwala na szybką reakcję w celu ich wyeliminowania, przed rozpoczęciem produkcji odlewu. SOLIDCast zawiera narzędzia, które pomagają przy projektowaniu efektywnych i technologicznych rozwiązań. Umożliwia udoskonalenie danej technologii jeszcze przed wykonaniem oprzyrządowania, co w wielu przypadkach pozwala na znaczną redukcję czasu i kosztów wykonania odlewów. Weryfikacja zaprojektowanego układu odbywa się za pomocą modułu FLOWCast symulującego przepływ ciekłego metalu. Program SOLIDCast umożliwia analizę termiczną i objętościową procesów zalewania detali o bardzo skomplikowanych kształtach. Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań stanowi o rozwoju spółki i możliwości konkurowania z wieloma odlewniami o zbliżonym profilu.

projekt4

PIO Specodlew zatrudnia w posiadanym Dziale Konstrukcyjnym specjalistów konstruktorów i technologów zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem nowych uruchomień odlewów wykonywanych metodą wytapianych modeli, odlewów kokilowych oraz wykonywanych w masach furanowych na linii omega.

Dysponujemy licencjami programów SolidEdge, SolidCam, AlphaCam oraz SoldCast.. Programy te wspomagają wykonywanie nowych oprzyrządowań technologicznyh, zarówno na posiadanych klasycznych maszynach do obróbki mechanicznej oraz na frezarskich centrach obróbczych numerycznie sterowanych VMX30 i VMC1000.

projekt1

Oprogramowanie Solid Edge® jest najbardziej kompleksowym hybrydowym systemem 2D/3D CAD wykorzystującym technologię synchroniczną, dostępnym obecnie na rynku. Solid Edge, kluczowy komponent pakietu Velocity Series, znacząco ułatwia szybsze projektowanie i wprowadzanie zmian oraz lepsze ponowne wykorzystanie zaimportowanych danych. Z najlepszymi możliwościami modelowania części i złożeń, generowania dokumentacji płaskiej, przyjaznym dla użytkownika zarządzaniem danymi projektu oraz wbudowanymi narzędziami do analizy metodą elementów skończonych, Solid Edge umożliwia najszybsze i najbardziej elastyczne projektowanie, ułatwiając opanowanie rosnącej złożoności opracowywania produktów.

projekt2

Program AlphaCAM przeznaczony jest do programowania obróbki 3 osiowej na centrach obróbczych CNC. Operacje 2D zawierają planowanie, obróbkę kieszeni i konturów oraz operacje obróbki otworów. Dostępne są cykle obróbki otworów – wiercenie, wiercenie głębokie, gwintowanie, wytaczanie, pogłębianie, frezowanie gwintów; możliwość dopisania cykli niestandardowych. Automatyzacja procesów wiercenia – program rozpoznaje średnice oraz głębokość otworów i automatycznie dobiera odpowiednie narzędzia.

SolidCAM to kompletny i najlepszy w swojej klasie CAM służący do programowania maszyn CNC zintegrowany z programem SolidWorks. Wspiera wszelkie etapy i typy prac obróbczych, w tym wiercenia otworów, frezowania 2,5; 3 oraz obróbki HSC. Posiada także wiele zaawansowanych opcji, do których należą: automatyczne ustawienie układu odniesienia, frezowanie trochoidalne i zgrubne frezowanie wgłębne, operacja kroku w bok w technologii 3D, wykrywanie kolizji za pomocą uwzględniania oprawek narzędzia podczas pracy, wsparcie dla toczenia z frezowaniem oraz wiele innych.

Geometrie 2D i 3D, które program wykorzystuje przy operacjach obróbki, są w 100% kompatybilne z modelem CAD. Pozwala to na automatyczną, synchroniczną zmianę geometrii w przypadku jej modyfikacji w CAD.

projekt3

Do realizacji procesu produkcyjnego wykorzystujemy oprogramowanie SOLIDCast i FLOWCast.

Program SOLIDCast oraz moduł FLOWCast wykorzystuje się do optymalizacji procesów odlewniczych. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest uzyskiwanie kierunkowego krzepnięcia w odlewach. Oprogramowanie to umożliwia wykonywanie symulacji procesów zachodzących podczas wypełniania wnęki formy ciekłym metalem oraz pozwala na szczegółową analizę odlewu w trakcie krzepnięcia i stygnięcia. SOLIDCast daje możliwość przeprowadzenia symulacji krzepnięcia dla wszystkich rodzajów stopów oraz technologii odlewniczych stosowanych w przedsiębiorstwie. System sprawdza się również przy projektowaniu nadlewów oraz generowaniu układów wlewowych. Komputerowa analiza pozwala nam sprawdzić m.in. takie kryteria jak: czas krzepnięcia, funkcje gęstości, szybkość chłodzenia odlewu. Możemy także określić kierunek krzepnięcia w węzłach cieplnych.

Dzięki symulacjom jesteśmy w stanie przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych wad jeszcze na etapie projektowym, co pozwala na szybką reakcję w celu ich wyeliminowania, przed rozpoczęciem produkcji odlewu. SOLIDCast zawiera narzędzia, które pomagają przy projektowaniu efektywnych i technologicznych rozwiązań. Umożliwia udoskonalenie danej technologii jeszcze przed wykonaniem oprzyrządowania, co w wielu przypadkach pozwala na znaczną redukcję czasu i kosztów wykonania odlewów. Weryfikacja zaprojektowanego układu odbywa się za pomocą modułu FLOWCast symulującego przepływ ciekłego metalu. Program SOLIDCast umożliwia analizę termiczną i objętościową procesów zalewania detali o bardzo skomplikowanych kształtach. Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań stanowi o rozwoju spółki i możliwości konkurowania z wieloma odlewniami o zbliżonym profilu.

projekt4

WIZUALIZACJA PROCESU SYMULACJI KRZEPNIĘCIA

symulacja
Technology

Ta strona wykorzystuje pliki cookie - czytaj więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Zamknij