Kontakt


+48 12 6349400
fax     +48 12 6349401

specodlew@specodlew.com.pl

SPECODLEW Sp. z o.o.
ul. Witolda Pileckiego 3
32-050 Skawina
CENTRALA:
tel. +48 12 63-49-400
fax +48 12 63-49-401
CENTRALA:
ul. Witolda Pileckiego 3
32-050 Skawina
 
CENTRALA:
specodlew@specodlew.com.pl
PL DE EN
Do góry

O firmie

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o., będąc kontynuatorem działalności Zakładu Doświadczalnego w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, jest jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm z branży odlewniczej w Polsce.

W 1951 r. zostały wyodrębnione z Instytutu Odlewnictwa – Zakład Instruktażu i Ekspertyz oraz Zakład Warsztatów Doświadczalnych, uzyskując status jednostek pomocniczych Instytutu. Faktyczna reorganizacja miała miejsce w 1953 roku.

Zakład Warsztatów Doświadczalnych (ZWD) – późniejszy Zakład Doświadczalny działał na zasadzie wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, przeprowadzane w nim były próby i doświadczenia dla potrzeb prac naukowo-badawczych oraz wykonywane były trudne z technologicznego punktu widzenia odlewy, z wykorzystaniem różnych technologii, w krótkich lub średnich seriach; wykonywano także oprzyrządowanie odlewnicze: kokile, formy ciśnieniowe, płyty modelowe i inne skomplikowane oprzyrządowania.

historia1

W działalności Zakładu Warsztatów Doświadczalnych wyróżnić można między innymi wykonywanie prototypów aparatów, urządzeń i maszyn odlewniczych, budowa gniazd produkcyjnych odlewów, ściśle powiązane z pracami prowadzonymi w Instytucie Odlewnictwa. Współdziałania te pozwoliły wdrożyć do praktyki odlewniczej wiele rozwiązań i modernizacji.

Zakład Doświadczalny w Instytucie Odlewnictwa powstał w 1966 roku w wyniku połączenia działających od 1953 roku w strukturach Instytutu Odlewnictwa Zakładu Instruktażu i Ekspertyz oraz Zakładu Warsztatów Doświadczalnych.

Zakład Doświadczalny, oprócz specjalistycznych komórek technologicznych, dysponował również Biurem Konstrukcyjnym, którego działalność zaspokajała m.in. potrzeby Instytutu w zakresie dokumentacji technicznej na nietypowe i unikalne maszyny, urządzenia, aparaturę i oprzyrządowanie, niezbędne dla prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa prac naukowo-badawczych.

W ramach swej działalności przenoszono i wdrażano do przemysłu opracowane przy współudziale Instytutu i sprawdzone w odlewni Zakładu Doświadczalnego technologie i metody pracy. Pomoc udzielana odlewniom przemysłowym obejmowała: opracowanie technologii, instruktaż podczas wdrażania procesów technologicznych, konstrukcyjne opracowanie oprzyrządowania, opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej nietypowych maszyn i urządzeń odlewniczych. Zleceniodawcami tego rodzaju prac były w przeważającej liczbie przedsiębiorstwa przemysłowe, podległe Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego, jakkolwiek wiele zleceń wykonano również dla zakładów podległych innym ministerstwom, dla wyższych uczelni technicznych oraz różnych innych instytucji i urzędów.

Działalność Zakładu Doświadczalnego obejmowała również opracowywanie pełnych lub uproszczonych za¬łożeń dla projektów odlewni, wykonywanych dla krajowych biur projektowych lub inwestorów zakładowych. W zakresie założeń dla projektów budowy lub modernizacji odlewni, Zakład Doświadczalny prowadził szereg prac opiniodawczych na bezpośrednie zlecenia zakładów lub zjednoczeń, dotyczących szczególnie opinio¬wania założeń dla odlewni lub wydziałów przeznaczonych dla specjalnych technologii odlewania.

W latach siedemdziesiątych XX wieku Zakład Doświadczalny, poza uczestnictwem w realizacji programów badawczych Instytutu Odlewnictwa (około 40% pracochłonności), współpracował również z zakładami przemysłowymi w obszarze:

• aparatury kontrolno-pomiarowej,
• wzorców do analizy chemicznej i spektrograficznej,
• dokumentacji oprzyrządowania,
• odlewów prototypowych,
• prototypowych urządzeń,
• informacyjnych partii nowoczesnych materiałów pomocniczych.

historia2

Realizowane kierunki działalności Zakładu Doświadczalnego to nie tylko udział w sferze badań Instytutu Odlewnictwa, lecz także wykonywanie na potrzeby przemysłu „trudnych” i skomplikowanych odlewów znajdujących zastosowanie w różnorodnych gałęziach gospodarki.
Wykonywane w Zakładzie Doświadczalnym odlewy stanowiły partie próbne skonstruowanych oprzyrządowań, a także krótkie serie przemysłowe, potwierdzające przydatność rozwiązań.

Duża część realizacji zamówień przemysłowych dotyczyła istotnej zmiany konstrukcji wyrobów pod kątem ograniczenia lub wyeliminowania całkowicie obróbki mechanicznej po¬przez zastąpienie dotychczasowych wyrobów odlewami precyzyjnymi, niewymagającymi obróbki mechanicznej.

historia3

Na podkreślenie zasługuje fakt stania się znaczącym producentem odlewów w kraju i dla eksportu pośredniego oraz bezpośredniego, mimo znacznej konkurencji w dziedzinie produkcji odlewów do maszyn rolniczych, przemysłu motoryzacyjnego, odlewów do generatorów, odlewów trudnościeralnych i żarowytrzymałych dla przemysłu cementowego i maszynowego. Realizowano zamówienia na odlewy, w których wyeliminowano całkowicie lub ograniczono obróbkę mechaniczną.

W ostatnim okresie w Zakładzie Doświadczalnym szczególnie rozwinięta została produkcja odlewów dla potrzeb przemysłu cementowego. Bliska współpraca z większością cementowni w Polsce zaowocowała wprowadzaniem coraz to nowych rozwiązań konstrukcyjnych produkowanych odlewów. Zastosowanych zostało szereg nowszych tworzyw wraz z specjalistyczną obróbką cieplną. W wymienionym okresie wprowadzono na rynek ponad 480 nowych wyrobów (odlewów), przede wszystkim ze staliwa wysokostopowego z dodatkami m. innymi chromu, niklu, molibdenu i wolframu. Szczególnie należy tutaj wymienić rozwiązania na wypłytowanie chłodników i pieców do wypalania klinkieru. Warunki pracy tych wyrobów są bardzo trudne ze względu na duże wydajności obiektów (do 8000 ton klinkieru na dobę i temperaturze pracy nawet do 1100°C z udziałem bardzo agresywnych aspalin i gazów).
W ostatnim dziesięcioleciu (począwszy od 1996 roku) następuje stały wzrost produkcji odlewów precyzyjnych.

Z dniem 1 października 2003 roku po uzyskaniu zgody Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Skarbu Państwa rozpoczęło działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o.o. Powstało ono w wyniku wniesienia w aporcie do uprzednio założonej spółki zorganizowanej części przedsiębiorstw: Zakładu Doświadczalnego, Instytutu Odlewnictwa.

Od grudnia 2006 udziałowcem większościowym jest Pan Stefan Król oraz Królmet Sp. z o.o. Udziałowcem mniejszościowym jest Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Nowy inwestor większościowy  wniósł w aporcie zorganizowane przedsiębiorstwo – odlewnię precyzyjną w Radomiu. Dzięki nowemu oddziałowi wzrosły możliwości produkcyjne Spółki w zakresie produkcji odlewów precyzyjnych dla różnych gałęzi gospodarki.
Konieczność elastycznego i skutecznego dostosowania się do zachodzących zmian rynkowych i gospodarczych, jak również unowocześnienia produkcji sprawiła, iż Udziałowcy oraz Zarząd Spółki Specodlew podjęli decyzję o realizacji nowej inwestycji – wybudowaniu Nowego Zakładu o powierzchni 10 000 m2.

Od listopada 2015 roku Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w nowo wybudowanym zakładzie odlewnictwa zlokalizowanym na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego w Skawinie przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 3.

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o., będąc kontynuatorem działalności Zakładu Doświadczalnego w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, jest jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm z branży odlewniczej w Polsce.

W 1951 r. zostały wyodrębnione z Instytutu Odlewnictwa – Zakład Instruktażu i Ekspertyz oraz Zakład Warsztatów Doświadczalnych, uzyskując status jednostek pomocniczych Instytutu. Faktyczna reorganizacja miała miejsce w 1953 roku.

Zakład Warsztatów Doświadczalnych (ZWD) – późniejszy Zakład Doświadczalny działał na zasadzie wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, przeprowadzane w nim były próby i doświadczenia dla potrzeb prac naukowo-badawczych oraz wykonywane były trudne z technologicznego punktu widzenia odlewy, z wykorzystaniem różnych technologii, w krótkich lub średnich seriach; wykonywano także oprzyrządowanie odlewnicze: kokile, formy ciśnieniowe, płyty modelowe i inne skomplikowane oprzyrządowania.

historia1

W działalności Zakładu Warsztatów Doświadczalnych wyróżnić można między innymi wykonywanie prototypów aparatów, urządzeń i maszyn odlewniczych, budowa gniazd produkcyjnych odlewów, ściśle powiązane z pracami prowadzonymi w Instytucie Odlewnictwa. Współdziałania te pozwoliły wdrożyć do praktyki odlewniczej wiele rozwiązań i modernizacji.

Zakład Doświadczalny w Instytucie Odlewnictwa powstał w 1966 roku w wyniku połączenia działających od 1953 roku w strukturach Instytutu Odlewnictwa Zakładu Instruktażu i Ekspertyz oraz Zakładu Warsztatów Doświadczalnych.

Zakład Doświadczalny, oprócz specjalistycznych komórek technologicznych, dysponował również Biurem Konstrukcyjnym, którego działalność zaspokajała m.in. potrzeby Instytutu w zakresie dokumentacji technicznej na nietypowe i unikalne maszyny, urządzenia, aparaturę i oprzyrządowanie, niezbędne dla prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa prac naukowo-badawczych.

W ramach swej działalności przenoszono i wdrażano do przemysłu opracowane przy współudziale Instytutu i sprawdzone w odlewni Zakładu Doświadczalnego technologie i metody pracy. Pomoc udzielana odlewniom przemysłowym obejmowała: opracowanie technologii, instruktaż podczas wdrażania procesów technologicznych, konstrukcyjne opracowanie oprzyrządowania, opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej nietypowych maszyn i urządzeń odlewniczych. Zleceniodawcami tego rodzaju prac były w przeważającej liczbie przedsiębiorstwa przemysłowe, podległe Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego, jakkolwiek wiele zleceń wykonano również dla zakładów podległych innym ministerstwom, dla wyższych uczelni technicznych oraz różnych innych instytucji i urzędów.

Działalność Zakładu Doświadczalnego obejmowała również opracowywanie pełnych lub uproszczonych za¬łożeń dla projektów odlewni, wykonywanych dla krajowych biur projektowych lub inwestorów zakładowych. W zakresie założeń dla projektów budowy lub modernizacji odlewni, Zakład Doświadczalny prowadził szereg prac opiniodawczych na bezpośrednie zlecenia zakładów lub zjednoczeń, dotyczących szczególnie opinio¬wania założeń dla odlewni lub wydziałów przeznaczonych dla specjalnych technologii odlewania.

W latach siedemdziesiątych XX wieku Zakład Doświadczalny, poza uczestnictwem w realizacji programów badawczych Instytutu Odlewnictwa (około 40% pracochłonności), współpracował również z zakładami przemysłowymi w obszarze:

• aparatury kontrolno-pomiarowej,
• wzorców do analizy chemicznej i spektrograficznej,
• dokumentacji oprzyrządowania,
• odlewów prototypowych,
• prototypowych urządzeń,
• informacyjnych partii nowoczesnych materiałów pomocniczych.

historia2

Realizowane kierunki działalności Zakładu Doświadczalnego to nie tylko udział w sferze badań Instytutu Odlewnictwa, lecz także wykonywanie na potrzeby przemysłu „trudnych” i skomplikowanych odlewów znajdujących zastosowanie w różnorodnych gałęziach gospodarki.
Wykonywane w Zakładzie Doświadczalnym odlewy stanowiły partie próbne skonstruowanych oprzyrządowań, a także krótkie serie przemysłowe, potwierdzające przydatność rozwiązań.

Duża część realizacji zamówień przemysłowych dotyczyła istotnej zmiany konstrukcji wyrobów pod kątem ograniczenia lub wyeliminowania całkowicie obróbki mechanicznej po¬przez zastąpienie dotychczasowych wyrobów odlewami precyzyjnymi, niewymagającymi obróbki mechanicznej.

historia3

Na podkreślenie zasługuje fakt stania się znaczącym producentem odlewów w kraju i dla eksportu pośredniego oraz bezpośredniego, mimo znacznej konkurencji w dziedzinie produkcji odlewów do maszyn rolniczych, przemysłu motoryzacyjnego, odlewów do generatorów, odlewów trudnościeralnych i żarowytrzymałych dla przemysłu cementowego i maszynowego. Realizowano zamówienia na odlewy, w których wyeliminowano całkowicie lub ograniczono obróbkę mechaniczną.

W ostatnim okresie w Zakładzie Doświadczalnym szczególnie rozwinięta została produkcja odlewów dla potrzeb przemysłu cementowego. Bliska współpraca z większością cementowni w Polsce zaowocowała wprowadzaniem coraz to nowych rozwiązań konstrukcyjnych produkowanych odlewów. Zastosowanych zostało szereg nowszych tworzyw wraz z specjalistyczną obróbką cieplną. W wymienionym okresie wprowadzono na rynek ponad 480 nowych wyrobów (odlewów), przede wszystkim ze staliwa wysokostopowego z dodatkami m. innymi chromu, niklu, molibdenu i wolframu. Szczególnie należy tutaj wymienić rozwiązania na wypłytowanie chłodników i pieców do wypalania klinkieru. Warunki pracy tych wyrobów są bardzo trudne ze względu na duże wydajności obiektów (do 8000 ton klinkieru na dobę i temperaturze pracy nawet do 1100°C z udziałem bardzo agresywnych aspalin i gazów).
W ostatnim dziesięcioleciu (począwszy od 1996 roku) następuje stały wzrost produkcji odlewów precyzyjnych.

Z dniem 1 października 2003 roku po uzyskaniu zgody Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Skarbu Państwa rozpoczęło działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o.o. Powstało ono w wyniku wniesienia w aporcie do uprzednio założonej spółki zorganizowanej części przedsiębiorstw: Zakładu Doświadczalnego, Instytutu Odlewnictwa.

Od grudnia 2006 udziałowcem większościowym jest Pan Stefan Król oraz Królmet Sp. z o.o. Udziałowcem mniejszościowym jest Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Nowy inwestor większościowy  wniósł w aporcie zorganizowane przedsiębiorstwo – odlewnię precyzyjną w Radomiu. Dzięki nowemu oddziałowi wzrosły możliwości produkcyjne Spółki w zakresie produkcji odlewów precyzyjnych dla różnych gałęzi gospodarki.
Konieczność elastycznego i skutecznego dostosowania się do zachodzących zmian rynkowych i gospodarczych, jak również unowocześnienia produkcji sprawiła, iż Udziałowcy oraz Zarząd Spółki Specodlew podjęli decyzję o realizacji nowej inwestycji – wybudowaniu Nowego Zakładu o powierzchni 10 000 m2.

Od listopada 2015 roku Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w nowo wybudowanym zakładzie odlewnictwa zlokalizowanym na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego w Skawinie przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 3.

Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o., będąc kontynuatorem działalności Zakładu Doświadczalnego w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, jest jedną z najstarszych i najbardziej doświadczonych firm z branży odlewniczej w Polsce.

W 1951 r. zostały wyodrębnione z Instytutu Odlewnictwa – Zakład Instruktażu i Ekspertyz oraz Zakład Warsztatów Doświadczalnych, uzyskując status jednostek pomocniczych Instytutu. Faktyczna reorganizacja miała miejsce w 1953 roku.

Zakład Warsztatów Doświadczalnych (ZWD) – późniejszy Zakład Doświadczalny działał na zasadzie wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, przeprowadzane w nim były próby i doświadczenia dla potrzeb prac naukowo-badawczych oraz wykonywane były trudne z technologicznego punktu widzenia odlewy, z wykorzystaniem różnych technologii, w krótkich lub średnich seriach; wykonywano także oprzyrządowanie odlewnicze: kokile, formy ciśnieniowe, płyty modelowe i inne skomplikowane oprzyrządowania.

historia1

W działalności Zakładu Warsztatów Doświadczalnych wyróżnić można między innymi wykonywanie prototypów aparatów, urządzeń i maszyn odlewniczych, budowa gniazd produkcyjnych odlewów, ściśle powiązane z pracami prowadzonymi w Instytucie Odlewnictwa. Współdziałania te pozwoliły wdrożyć do praktyki odlewniczej wiele rozwiązań i modernizacji.

Zakład Doświadczalny w Instytucie Odlewnictwa powstał w 1966 roku w wyniku połączenia działających od 1953 roku w strukturach Instytutu Odlewnictwa Zakładu Instruktażu i Ekspertyz oraz Zakładu Warsztatów Doświadczalnych.

Zakład Doświadczalny, oprócz specjalistycznych komórek technologicznych, dysponował również Biurem Konstrukcyjnym, którego działalność zaspokajała m.in. potrzeby Instytutu w zakresie dokumentacji technicznej na nietypowe i unikalne maszyny, urządzenia, aparaturę i oprzyrządowanie, niezbędne dla prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa prac naukowo-badawczych.

W ramach swej działalności przenoszono i wdrażano do przemysłu opracowane przy współudziale Instytutu i sprawdzone w odlewni Zakładu Doświadczalnego technologie i metody pracy. Pomoc udzielana odlewniom przemysłowym obejmowała: opracowanie technologii, instruktaż podczas wdrażania procesów technologicznych, konstrukcyjne opracowanie oprzyrządowania, opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej nietypowych maszyn i urządzeń odlewniczych. Zleceniodawcami tego rodzaju prac były w przeważającej liczbie przedsiębiorstwa przemysłowe, podległe Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego, jakkolwiek wiele zleceń wykonano również dla zakładów podległych innym ministerstwom, dla wyższych uczelni technicznych oraz różnych innych instytucji i urzędów.

Działalność Zakładu Doświadczalnego obejmowała również opracowywanie pełnych lub uproszczonych za¬łożeń dla projektów odlewni, wykonywanych dla krajowych biur projektowych lub inwestorów zakładowych. W zakresie założeń dla projektów budowy lub modernizacji odlewni, Zakład Doświadczalny prowadził szereg prac opiniodawczych na bezpośrednie zlecenia zakładów lub zjednoczeń, dotyczących szczególnie opinio¬wania założeń dla odlewni lub wydziałów przeznaczonych dla specjalnych technologii odlewania.

W latach siedemdziesiątych XX wieku Zakład Doświadczalny, poza uczestnictwem w realizacji programów badawczych Instytutu Odlewnictwa (około 40% pracochłonności), współpracował również z zakładami przemysłowymi w obszarze:

• aparatury kontrolno-pomiarowej,
• wzorców do analizy chemicznej i spektrograficznej,
• dokumentacji oprzyrządowania,
• odlewów prototypowych,
• prototypowych urządzeń,
• informacyjnych partii nowoczesnych materiałów pomocniczych.

historia2

Realizowane kierunki działalności Zakładu Doświadczalnego to nie tylko udział w sferze badań Instytutu Odlewnictwa, lecz także wykonywanie na potrzeby przemysłu „trudnych” i skomplikowanych odlewów znajdujących zastosowanie w różnorodnych gałęziach gospodarki.
Wykonywane w Zakładzie Doświadczalnym odlewy stanowiły partie próbne skonstruowanych oprzyrządowań, a także krótkie serie przemysłowe, potwierdzające przydatność rozwiązań.

Duża część realizacji zamówień przemysłowych dotyczyła istotnej zmiany konstrukcji wyrobów pod kątem ograniczenia lub wyeliminowania całkowicie obróbki mechanicznej po¬przez zastąpienie dotychczasowych wyrobów odlewami precyzyjnymi, niewymagającymi obróbki mechanicznej.

historia3

Na podkreślenie zasługuje fakt stania się znaczącym producentem odlewów w kraju i dla eksportu pośredniego oraz bezpośredniego, mimo znacznej konkurencji w dziedzinie produkcji odlewów do maszyn rolniczych, przemysłu motoryzacyjnego, odlewów do generatorów, odlewów trudnościeralnych i żarowytrzymałych dla przemysłu cementowego i maszynowego. Realizowano zamówienia na odlewy, w których wyeliminowano całkowicie lub ograniczono obróbkę mechaniczną.

W ostatnim okresie w Zakładzie Doświadczalnym szczególnie rozwinięta została produkcja odlewów dla potrzeb przemysłu cementowego. Bliska współpraca z większością cementowni w Polsce zaowocowała wprowadzaniem coraz to nowych rozwiązań konstrukcyjnych produkowanych odlewów. Zastosowanych zostało szereg nowszych tworzyw wraz z specjalistyczną obróbką cieplną. W wymienionym okresie wprowadzono na rynek ponad 480 nowych wyrobów (odlewów), przede wszystkim ze staliwa wysokostopowego z dodatkami m. innymi chromu, niklu, molibdenu i wolframu. Szczególnie należy tutaj wymienić rozwiązania na wypłytowanie chłodników i pieców do wypalania klinkieru. Warunki pracy tych wyrobów są bardzo trudne ze względu na duże wydajności obiektów (do 8000 ton klinkieru na dobę i temperaturze pracy nawet do 1100°C z udziałem bardzo agresywnych aspalin i gazów).
W ostatnim dziesięcioleciu (począwszy od 1996 roku) następuje stały wzrost produkcji odlewów precyzyjnych.

Z dniem 1 października 2003 roku po uzyskaniu zgody Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Skarbu Państwa rozpoczęło działalność gospodarczą Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa SPECODLEW Sp. z o.o. Powstało ono w wyniku wniesienia w aporcie do uprzednio założonej spółki zorganizowanej części przedsiębiorstw: Zakładu Doświadczalnego, Instytutu Odlewnictwa.

Od grudnia 2006 udziałowcem większościowym jest Pan Stefan Król oraz Królmet Sp. z o.o. Udziałowcem mniejszościowym jest Instytut Odlewnictwa w Krakowie. Nowy inwestor większościowy  wniósł w aporcie zorganizowane przedsiębiorstwo – odlewnię precyzyjną w Radomiu. Dzięki nowemu oddziałowi wzrosły możliwości produkcyjne Spółki w zakresie produkcji odlewów precyzyjnych dla różnych gałęzi gospodarki.
Konieczność elastycznego i skutecznego dostosowania się do zachodzących zmian rynkowych i gospodarczych, jak również unowocześnienia produkcji sprawiła, iż Udziałowcy oraz Zarząd Spółki Specodlew podjęli decyzję o realizacji nowej inwestycji – wybudowaniu Nowego Zakładu o powierzchni 10 000 m2.

Od listopada 2015 roku Przedsiębiorstwo Innowacyjne Odlewnictwa Specodlew Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w nowo wybudowanym zakładzie odlewnictwa zlokalizowanym na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego w Skawinie przy ul. Rtm. Witolda Pileckiego 3.

historia4
historia5

Odział Radom:

Odlewnia Precyzyjna w Radomiu (obecnie Oddział Odlewni Precyzyjnej w Radomiu) była jednostką w strukturach Zakładów Metalowych im. Gen. Waltera.

Zakład wykonywał głównie odlewy precyzyjne dla przemysłu zbrojeniowego oraz maszyn do szycia. W roku 1999 odlewnia została wydzielona, jako odrębny podmiot gospodarczy pod nazwą Zakład Odlewniczy „Łucznik”.

Po ogłoszeniu upadłości Zakładu Odlewniczego „Łucznik” w 2002 roku, w dalszym ciągu produkowano odlewy dla przemysłu zbrojeniowego oraz ze względu na duże zainteresowanie odlewami precyzyjnymi uruchomiono również produkcję odlewów na rynek cywilny. Rozszerzono również produkcję o nowy asortyment odlewów o bardziej skomplikowanych kształtach. W 2006 roku  w struktury spółki Specodlew został włączony zorganizowany zakład Odlewni Precyzyjnej w Radomiu.

Obecnie zakład produkuje odlewy precyzyjne głownie dla przemysłu zbrojeniowego jak również na rynek cywilny.

Odział Radom:

Odlewnia Precyzyjna w Radomiu (obecnie Oddział Odlewni Precyzyjnej w Radomiu) była jednostką w strukturach Zakładów Metalowych im. Gen. Waltera.

Zakład wykonywał głównie odlewy precyzyjne dla przemysłu zbrojeniowego oraz maszyn do szycia. W roku 1999 odlewnia została wydzielona, jako odrębny podmiot gospodarczy pod nazwą Zakład Odlewniczy „Łucznik”.

Po ogłoszeniu upadłości Zakładu Odlewniczego „Łucznik” w 2002 roku, w dalszym ciągu produkowano odlewy dla przemysłu zbrojeniowego oraz ze względu na duże zainteresowanie odlewami precyzyjnymi uruchomiono również produkcję odlewów na rynek cywilny. Rozszerzono również produkcję o nowy asortyment odlewów o bardziej skomplikowanych kształtach. W 2006 roku  w struktury spółki Specodlew został włączony zorganizowany zakład Odlewni Precyzyjnej w Radomiu.

Obecnie zakład produkuje odlewy precyzyjne głownie dla przemysłu zbrojeniowego jak również na rynek cywilny.

Odział Radom:

Odlewnia Precyzyjna w Radomiu (obecnie Oddział Odlewni Precyzyjnej w Radomiu) była jednostką w strukturach Zakładów Metalowych im. Gen. Waltera.

Zakład wykonywał głównie odlewy precyzyjne dla przemysłu zbrojeniowego oraz maszyn do szycia. W roku 1999 odlewnia została wydzielona, jako odrębny podmiot gospodarczy pod nazwą Zakład Odlewniczy „Łucznik”.

Po ogłoszeniu upadłości Zakładu Odlewniczego „Łucznik” w 2002 roku, w dalszym ciągu produkowano odlewy dla przemysłu zbrojeniowego oraz ze względu na duże zainteresowanie odlewami precyzyjnymi uruchomiono również produkcję odlewów na rynek cywilny. Rozszerzono również produkcję o nowy asortyment odlewów o bardziej skomplikowanych kształtach. W 2006 roku  w struktury spółki Specodlew został włączony zorganizowany zakład Odlewni Precyzyjnej w Radomiu.

Obecnie zakład produkuje odlewy precyzyjne głownie dla przemysłu zbrojeniowego jak również na rynek cywilny.

DSCN1997
Poszukujemy specjalistów